www.ote.gr
en-USel-GR
Είσοδος
Search
Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ OTEestate

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος www.ote-estate.gr της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «OTE AKINHTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OTEestate» αποτελεί ένα διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας της ΟΤΕestate με το ευρύ κοινό, μέσω του οποίου, παρέχονται πληροφορίες και δεδομένα, σχετικά με τις εκάστοτε ενέργειες, δραστηριότητες και αποφάσεις της OTEestate (που είναι, κατά Νόμο, δημοσιευτέες στο διαδίκτυο), καθώς και υπηρεσίες, που εμπίπτουν στον εκάστοτε σκοπό της και για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με την ΟΤΕestate.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης του.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.ote-estate.gr έχουν δικαίωμα να κάνουν όσοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν παρά ταύτα, ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η ΟΤΕestate ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.ote-estate.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς.

Οι εν λόγω Όροι Χρήσης εφαρμόζονται στο σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας). Η ΟΤΕestate δικαιούται να τους τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο, τους παρόντες όρους χρήσης του, όπως τυχόν θα έχουν τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί και εάν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί και τις τροποποιήσεις /επικαιροποιήσεις των Όρων Χρήσης.

1.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.ote-estate.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων και κάθε άλλου είδους δεδομένων, καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών, ανήκει αποκλειστικά στην ΟΤΕestate και διέπεται από την σχετική εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Για τον παραπάνω λόγο, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΤΕestate η, ολική ή μερική, δημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή, κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.ote-estate.gr, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση, φόρτωση (download) ή αποθήκευση (save) των ανωτέρω στοιχείων «ως έχουν», χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον επισκέπτη/χρήστη, για προσωπική χρήση του επισκέπτη/χρήστη και με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δεν θα γίνει χρήση αυτών, για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

2. Χρήση του διαδικτυακού τόπου:

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο www.ote-estate.gr γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και όχι της ΟΤΕestate.

Η αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και υπηρεσιών, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας).

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην προσκρούει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οφείλει δε επίσης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ΄ αυτόν, και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του www.ote-estate.gr. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης υπόκειται εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά στη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες Χώρες, Ως εκ τούτου, οι χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου www.ote-estate.gr για: να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, να μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό κλπ), που παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της OTEestate.

3.Ευθύνη ΟΤΕestate και διαθεσιμότητα του δικτύου

Η ΟΤΕestate, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς ευθύνη της, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.ote-estate.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Σε καμία περίπτωση όμως η ΟΤΕestate δεν ευθύνεται, ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.ote-estate.gr. Δεν ευθύνεται ακόμη για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες ή υπηρεσίες, που παρέχονται από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, καθώς και για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών και υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί, για οποιοδήποτε λόγο, στον επισκέπτη/χρήστη, λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών. Η ΟΤΕestate δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων, λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: π.χ. σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, τρομοκρατική ενέργεια, hacking κλπ

4.Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η ΟΤΕestate δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπεi το www.ote-estate.gr, δεδομένου ότι η παραπομπή γίνεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς καμία ευθύνη (αστική ή ποινική) της ΟΤΕestate για την ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς και για το περιεχόμενό τους, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

5. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστή, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κλπ) καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τρόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Δεδομένου ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η OTEestate χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό κατά των ιών και του κακόβουλου λογισμικού, δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας www.ote-estate.gr θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα, ιούς και κακόβουλο λογισμικό και συνεπώς, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/ αντιγραφή/ φόρτωση/ ανέβασμα (upload)/ κατέβασμα (download), αποθήκευση (save) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή κακόβουλο λογισμικό ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας (διαδικτυακού τόπου).

O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να MHN εγκαταστήσει ή προωθήσει ή/και διαθέσει περιεχόμενο ή λογισμικό, που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα, σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, αλλοιώσουν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη ορθή λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσει άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.ote-estate.gr

6.Προσωπικά Δεδομένα

Για την πολιτική της OTEestate, ως προς τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, βλ. την επιλογή στην ιστοσελίδα μας, με τίτλο «PRIVACY NOTICE».

7.Πολιτική “Cookies

Για την πολιτική της OTEestate, ως προς τη χρήση cookies βλ. την επιλογή στην ιστοσελίδα μας, με τίτλο «COOKIES».

8.Υποχρεώσεις χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.ote-estate.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από τη υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας www.ote-estate.gr ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΟΤΕestate, αναγομένη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η OTEestate εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό (για αποζημίωση κλπ) σε οποιοδήποτε τρίτο, εξ αιτίας ή εξ αφορμής της παραβατικής συμπεριφοράς του χρήστη, ως προς τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως (για κεφάλαιο, τόκους, δικαστική δαπάνη και λοιπά έξοδα) την OTΕestate, για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία.

Η μη ενάσκηση από την ΟΤΕestate των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

9.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο μέλλον μεταξύ ΟΤΕestate-επισκέπτη/χρήστη είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αν κάποιος από τους παρόντες όρους είναι άκυρος ή ακυρωθεί, παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς να θίγεται, σε καμία περίπτωση, η ισχύς των υπολοίπων Όρων Χρήσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04/2018